Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Configure and request drylin® E gantry

Here you can request your custom drylin® E gantry prepared based your application parameters. Please complete the online form shown below.

Requirements information

Quantity/lot size One-off application Series of applications
New constructions Technical improvements Reduction of costs

application data

Coordination of the centre of mass
at the locating axis
Stroke length
sy: mm X-axis: mm Load capacity: kg
sz: mm Y-axis: mm Additional pusher forces: N
sx: mm Z-axis: mm Acceleration: m/s²
Running performance: km Duty cycle: % Speed: m/s
System design
Single axis (X) Twin axis(XX) Flat gantry (XXY) Line gantry (XZ) Room gantry (XXYZ)
Installation position
horizontal Vertical lateral inverse
Required accuracy
(at the load point) mm
Ambitient temperaturer °C
Humidity: Yes No
Preferred igus® linear system:

Motor technology and drylin® E accessories

Motor technology: Stepper motor DC_Motor
Design: stranded wire Connector Encoder Encoder & Brake
Connection cable: No 3 meters 5 meters 10 meters
Connector design: Straight Angled
Limit and reference switches: No NC / Opener NO / Closer Quantity: St.
Customer motor
Producer: Type-No.

e-chains®

e-chains®: Yes No
Additional cables: Yes No (per ex. pneumatic / electric)

More information:

sketches, CAD

You can upload data up to a total volume about 7 MB.
File 1:   
File 2:   
File 3:   
File 4:   
File 5:   


Thông tin của bạn

Vui lòng điền tất cả các mục có dấu *.

Công ty:*
Tên:*
Họ:*
ĐT:
Email:*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
Mã bưu điện:*
Quốc gia:*
Nếu quý khách muốn yêu cầu catalog hoặc hàng mẫu thì xin vui lòng điền địa chỉ vào đây.
Danh xưng:
Đường:
Thành phố/Tỉnh:
Quận/Huyện:
Có, tôi muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại của igus® qua e-mail. Tôi đồng ý để igus sử dụng thông tin của tôi trong khuôn khổ để gửi thông điệp quảng cáo phù hợp với các quy định bảo vệ dữ liệu. Tôi hiểu rằng trong tương lai tôi có thể rút lại lời chấp thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách bấm vào liên kết "Hủy đăng ký" có trong mọi e-mail.
Tôi đồng ý với các quy định bảo vệ dữ liệu và việc xử lý dữ liệu của tôi. Bạn có thể hủy bỏ sự cho phép này bất cứ lúc nào.
Gửi