Reduce costs and time with removable ball pins

Removable ball pins

Replaceable

Customer specific dimensions and configurations can be removed and exchanged from both sides.
 

maintenance-free

Ball pins made from steel, stainless steel, plastic

Easy assembly and disassembly of the ball pins by defined forces

Configuration online

Light weight


 
Application areas:Automobile industry, automation, agricultural engineering, plant engineering, vehicle engineering

 
 
 
Alternative for prototype construction and small batches

igubal® double spherical bearing WDGM

igubal® variable double spherical bearing

igubal® double spherical bearing WDGM    

igubal® removable angle joints

Easy assembly and disassembly of the ball pins by defined forces

igubal® removable angle joints    

igubal® coupling bars configurator

not removable

 

One side removable

 

Both sides removable

 

liên hệ với igus® Gửi email đến igus®

myigus myCatalog
Không giới hạn giá trị đơn hàng
Giao hàng + Tư vấn Giao hàng trong vòng 72 giờ* mẫu miễn phí

2700 hạng mục hàng có sẵn tại Singapore, hơn 100,000 hạng mục trong 2-3 tuần. igus® xử lý đơn hàng từ 8.30am - 5.30pm (Thứ Hai - Thứ Sáu). Đơn hàng igus® được đóng gói và chuyển đi trong 24giờ!

Các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn Thông thường Tin nổi bật Các ghi chú tổng quát Tuyên bố Bảo mật Dữ liệu