chainflex® product finder

3 steps to your ideal cable solution...

Step 1  
What type of cable is right for your application?

Select the type of cable, enter the parameters of the application and find suitable chainflex® cables to match your application.

Step 2  
Select the cable with the necessary configuration.

Go to the Products page, open the product overview and find the necessary article by entering the number of cores and the required cross-section.

Step 3  
Reliability: Check the service life.

Open our service life calculator on the Products page.

Start Button  


Online Tool  
Do you need assembled cables?

Use the product finder for readycable® drive cables and choose the right cable for your application from a total of 3,200 assembled motor, servo, signal and encoder cables in accordance with 22 manufacturers' standards.

liên hệ với igus® Gửi email đến igus®

myigus myCatalog
Không giới hạn giá trị đơn hàng
Giao hàng + Tư vấn Giao hàng trong vòng 72 giờ* mẫu miễn phí

2700 hạng mục hàng có sẵn tại Singapore, hơn 100,000 hạng mục trong 2-3 tuần. igus® xử lý đơn hàng từ 8.30am - 5.30pm (Thứ Hai - Thứ Sáu). Đơn hàng igus® được đóng gói và chuyển đi trong 24giờ!

Đăng ký nhận bản tin
Các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn Thông thường Tin nổi bật Các ghi chú tổng quát Tuyên bố Bảo mật Dữ liệu