igubal® pillow block bearing

 

Maintenance-free, self lubricating

High stiffening

High fatigue strength in varying loads

Compensation for alignment errors

Compensation of edge loads

Corrossion-resistant

Chemical resistant

High dampening qualities

Suitable for rotary, oscillating and linear movements

Very low weight

High radial loads

Usable in media

Space saving

Easy to fit

Life time predictable

Maintenance- and lubrication-freeigubal® pillow block bearings are very easy-to-mount bearing elements which compensate for errors and prevent misalignments.

Application area

igubal® pillow block bearings ideally compensate for shaft misalignments, tilts and bends through their spherical adjustability. Main application areas are wherein such effects should not hinder special designs.


Tolerances

Maintenance-free igubal® pillow block bearings have a tolerance in the inner diameter, according to E10. The shaft should have a tolerance between h6 and h9. The bearing clearance compensates for bearing expansions during heating.


Installation

igubal® pillow block bearings are designed to be fastened with 2 screws. A precise alignment of the bearing housing is not required as the spherical bearing automatically compensates for error.


Delivery program

igubal® pillow block bearings are available in the dimensional series K and E for shaft diameters from 5 to 50 mm. The dimensional series K is also available in inch dimensions. Please ask us for other dimensions.

When to use it?

When chemical resistance is required

When a low-cost alternative is desired

When dirt-resistant bearings are needed

When misalignments should be compensated

When fully split components are needed

When not to use?

When temperatures above +80°C prevail

When an integrated collar is required

When dimensions over 50 mm are needed

When rotation speeds in excess of 0,5 m/s should be implemented

igubal® pillow block bearing, mm/inch

Dimensional series K in mm and inch dimensions

igubal® pillow block bearing, mm/inch    

igubal® pillow block bearing KSTM-GT

Dimensional series K, large dimensions

igubal® pillow block bearing KSTM-GT    

igubal® pillow block bearing ESTM

Dimensional series E

igubal® pillow block bearing ESTM    

igubal® pillow block bearing ESTM-SL

Dimensional series E, narrow dimensions

igubal® pillow block bearing ESTM-SL    

igubal® pillow block bearing AD-01-ESTM

Adapter for pillow block bearings of dimensional series E

igubal® pillow block bearing AD-01-ESTM    

igubal®- pillow block bearing ESTM-GT..-GT

Dimensional series E with split housing and split ball

igubal®- pillow block bearing ESTM-GT..-GT    

igubal® pillow block bearing ESTM-GT

igubal® pillow block bearing ESTM-GT with cylindrical bore

igubal® pillow block bearing ESTM-GT    

igubal® pillow block bearing ESTM-GT150

igubal® ESTM-GT150 - Large pillow block bearing with gliding layer for diameters up to 150 mm.

igubal® pillow block bearing ESTM-GT150    
igus® Vietnam Company Limited
1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2
Tan Binh District, HCM City, Vietnam
Tel: +84 28 3636 4189

liên hệ với igus® Gửi email đến igus®

myigus myCatalog
Không giới hạn giá trị đơn hàng
Giao hàng + Tư vấn Giao hàng trong vòng 72 giờ* mẫu miễn phí

2700 hạng mục hàng có sẵn tại Singapore, hơn 100,000 hạng mục trong 2-3 tuần. igus® xử lý đơn hàng từ 8.30am - 5.30pm (Thứ Hai - Thứ Sáu). Đơn hàng igus® được đóng gói và chuyển đi trong 24giờ!

Đăng ký nhận bản tin
Các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn Thông thường Tin nổi bật Các ghi chú tổng quát Tuyên bố Bảo mật Dữ liệu