Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Các trang tổng quan về sản phẩm:
Các ví dụ ứng dụng ổ trượt trơn drylin® và thông tin nhiều hơn